kinh nghiệm dạy trẻ học hòa nhập

Trong xã hội, bên cạnh trẻ em bình thường luôn tồn tại một bộ phận trẻ em
khiếm khuyết về thể chất hoặc rối loạn những chức năng nhất định . Đó là trẻ em
khuyết tật. Sự gia tăng dân số, kéo theo số trẻ khuyết tật ngày càng tăng. Nếu như
trong xã hội lạc hậu, sự nghèo đói, sự thiếu hiểu biết, thiếu chăm sóc là nguyên nhân
dẫn đến trẻ khuyết tật thì trong xã hội văn minh, sự lạm dụng các chất hoá học trong
trồng trọt, chăn nuôi, trong chế biến thực phẩm, nạn ô nhiễm môi trường, sự tác
động của các chất, tia phóng xạ …lại là nguyên nhân chính dẫn đến tỉ lệ trẻ khuyết
tật ngày càng tăng.
Do nhiều lý do khác nhau, đại bộ phận trẻ khuyết tật ít được hoặc không được
ra lớp hoặc đến lớp một thời gian sau đó lại bỏ học.
Ở Việt Nam, vấn đề người khuyết tật và trẻ khuyết tật được Đảng và Nhà
nước ta rất quan tâm. Điều này được thể hiện qua một số văn bản sau:
– Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định “ Nhà nước
tạo điều kiện cho trẻ em tàn tật được học văn hoá và học nghề phù hợp”.- Điều 16, pháp lệnh về người tàn tật ngày 30/7/1998 quy định: “ Việc học tập
của trẻ tàn tật được tổ chức, thực hiện bằng các hình thức học hòa nhập trong
các trường phổ thông, các trường chuyên biệt dành cho người tàn tật, cơ sở nuôi
dưỡng người tàn tật tại các gia đình” . Trong mục tiêu chiến lược giáo dục trẻ
khuyết tật là đến năm 2015 hầu hết trẻ khuyết tật Việt Nam có cơ hội bình đẳng
trong tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng và được trợ giúp để phát triển tối đa
tiềm năng, tham gia và đóng góp tích cực cho xã hội, trong đó mục tiêu cụ thể là đến
năm 2010 đảm bảo cho 70% trẻ khuyết tật được đi học.

Xem thêm : kinh nghiệm dạy trẻ học hòa nhập
Thực tế những năm gần đây việc huy động trẻ khuyết tật ra lớp học hòa nhập
luôn được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là
quản lý, giáo dục số trẻ này như thế nào cho có hiệu quả vẫn là mối quan tâm trăn
trở của các nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục. Cho nên việc nâng cao chất lượng
giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật là vấn đề đáng được quan tâm của các ngành các
cấp. Giải quyết tốt vấn đề này là giảm được gánh nặng cho gia đình, cho toàn xã hội.
Xuất phát từ lý do trên luôn thôi thúc tôi tìm hiểu nghiên cứu thực hiện đề tài
“Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Trường tiểu học”

 

nguoianhem
Kinh Nghiệm Dạy Trẻ Học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *